FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Dessa omfattar förbruknings- och utrustningsprodukter, service och reservdelar från DAB Dental AB

Priser

Priser debiteras enligt DAB:s vid beställningstillfället gällande prislistor plus moms. Om inte annat avtalats har säljjaren alltid rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter, växelkursförändringar, höjda leverantörspriser etc. Vid beställning av förbruknings- respektive utrustningsartiklar till ett värde understigande 300 kronor samt vid beställning av reservdelar till ett värde understigande 100 kronor uttages en småorderavgift..

Betalningsvillkor

Betalning skall ske inom 15 dagar netto från fakturadatum eller enligt särskild överenskommelse.
Erläggs inte betalning i rätt tid, har DAB rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med 1,25 procent/månad.

Leverans och leveranstid

Om ej annat överenskommits, är varan såld fritt säljarens lager. Leveransdag skall anges och räknas från dagen för avtalets slutande. Har särskild leveransdag inte bestämts skall varan levereras inom skälig tid. Om leveransen hindras eller försvåras på grund av force majeure eller handling eller underlåtenhet hänförlig till DAB:s leverantörer eller köparen skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för DAB:s prestation och befrielse från påföljder för DAB.
För utrustning
Leverans senare än 20 dagar efter orderdatum orderbekräftas. Orderbekräftelsen är bindande om inte köparen inom 10 dagar från orderdatum begär ändring.

Emballage och frakt
Priserna inkluderar emballage. Emballage bortforslas av köparen. Frakt debiteras köparen. Detta gäller om inte annat avtalats.

Miljöavgift
Vid nyförsäljning av utrustning åtar sig DAB att bortforsla motsvarande uttjänt utrustning. Hanteringskostnader betalas av köparen.

Retur- och bytesrätt

Retur och bytesrätt avser hos DAB normalt lagerförda produkter och gäller inom 14 dagar från leveransdatum i obruten originalförpackning. Kreditering sker först sedan returen kommit DAB tillhanda. Vid returer som ej förorsakats av felaktig expediering av DAB krediteras produktpriset med 15% avdrag samt med avdrag för fraktkostnad.
Eventuella returer skall ske med betald frakt till:
DAB Dental AB, Box 423, 194 04 Upplands Väsby eller
Finvids väg 8, 194 47 Upplands Väsby..

Reklamationer

Reklamationer skall alltid ske skriftligen till DAB:s huvudkontor och skall ske inom 10 dagar från fakturadatum.

Transportskador och förkommet gods

För transportskador och förkommet gods tar DAB inget ansvar. Köparen (godsmottagaren) bör omedelbart reklamera felet till ansvarigt transportföretag.

Montering och demontering av utrustning och utrustningstillbehör

Betalas av köparen om ej annat överenskommits. Fast installation av vakuum, tryckluft, manöver, el-och va- installation samt montering av möbler utförs ej av DAB.

Röntgenutrustning
Vid köp av röntgenutrustning gäller strålsäkerhetsmyndig-hetens föreskrifter, se www.stralsakerhetsmyndigheten.se.
För intraoralröntgen, skicka tillståndsnummer till DAB Dental för aktuell utrustning. För Panorama och CBCT/3D, skicka kopia på tillstånd för aktuell utrustning till DAB Dental.

Garanti

Försäljningsgaranti
12 månaders garanti lämnas på fast ansluten dentalutrustning (unit, operations-stol, röntgen, autoklav, kompressor, sugmotor etc.). Garantin omfattar arbetstid, restid och reskostnad vid konstruktions-, material- eller tillverkningsfel inklusive utbyte av felaktiga delar. Servicearbete skall utföras av DAB:s serviceavdelning.
12 månaders garanti lämnas även på handstycken, vinkelstycken, turbiner, lågvarvsmotorer, scalers samt dentala bordsapparater, härdljus, kapselblandare, framkallare utan fast anslutning. Garantin omfattar arbetstid vid konstruktions- material- eller tillverkningsfel inklusive utbyte av felaktiga delar.
Verkstadsreparationer utförs via DAB:s verkstad. Kostnader för emballage, frakter till DAB och/eller reskostnad eller liknande kostnader betalas av köparen.
Garantitiden räknas från fakturadatum. En förutsättning för erhållande av garanti är att produkten brukats i enlighet med tillverkarens anvisningar. Om garanti åberopas skall köparen samtidigt uppvisa faktura avseende den aktuella produkten. Reparation skall ske på av DAB anvisat sätt och plats.

Servicegaranti
3 månaders garanti lämnas på utfört arbete och utbytta delar. Garantin omfattar arbetstid, restid och reskostnad vid konstruktions- material- eller tillverkningsfel inklusive utbyte av felaktiga delar.

Verkstadsgaranti
3 månaders garanti lämnas på utfört arbete och utbytta delar. Kostnader för emballage, frakter till DAB och/eller reskostnad eller liknande kostnader betalas av köparen.

Garanti omfattar ej

  • Normalt slitage, förslitnings- och förbrukningsdelar såsom o-ringar, packningar, glöd- och halogenlampor, element och kullager.

  • Fel uppkomna p.g.a. felaktigt handhavande och/el. skötsel.

  • Fel uppkomna p.g.a. fukt/olja i drivluft eller att av tillverkaren rekommenderat rengörings- /smörjmedel ej använts.

  • Fast monterad/ansluten utrustning som ej monterats, servats, undersökts, reparerats etc. av DAB:s tekniker eller av DAB auktoriserad tekniker.

Producentansvar

Tillverkarens producentansvar förutsätter att utrustning endast monterats, servats, undersökts, reparerats etc. av DAB auktoriserad tekniker. Om någon av DAB icke auktoriserad personal vid något tillfälle monterat, servat, undersökt, reparerat etc. övergår producentansvaret av produkten/utrustningen omedelbart till köparen.

Ersättningskrav
DAB är inte skyldigt att utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Äganderättsförbehåll och försäkring
DAB innehar äganderätten till levererad utrustning och reservdelar intill dess full betalning erhållits av köparen. Köparen äger inte rätt att överlåta eller på annat sätt försvåra för DAB att utnyttja äganderättsförbehållet förrän dess full betalning erlagts till DAB. Köparen förbinder sig att under den tid som DAB innehar äganderätten, hålla utrustningen och reservdelarna betryggande försäkrade mot brand, stöld m.m.

Tvister
Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa försäljningsvillkor skall avgöras av allmän domstol i Sverige och enligt svensk lag.

 

Producerat av DAB Marknadssupport november 2011_reviderad sep 2018

 

Har du frågor om våra försäljningsvillkor?
Kontakta oss så reder vi ut alla frågetecken!

Försäljningsvillkor

DAB är trippel A certifierade